Carpe beardem.

photo: CC/orsorama, line: Kevin Hughes